یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

R3

 

 


 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از شرکت برکر آلمان داراى ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ R.1 ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ R.3 ﻃﺮاﺣﻰ ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺳــﺘﻪ ﺷــﺪن ﻣﻘﺎوت آن ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮاﻓﺖ و ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﻰ، ﻗﻮى و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺳﺖ. ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

R.1

 

 

شرکت برکر آلمان در طراحی این محصول به این نکته توجه داشته است که در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﻂ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ، داﯾﺮه ﯾﮑﻰ از ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺪﺳــﻪ اﺳــﺖ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﻮز ﭘﺮ از ﺷــﮕﻔﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ این محصول ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ، ﺧﺎﻟﺺ و ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ آﯾﺪ. شرکت صنعت نوین امیرکبیر بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را دارد.

منتشرشده در سایت
یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

سنتی

 

 

 

شرکت برکر آلمان در کنار محصولات هوشمند کماکان به تولید محصولات سنتی نیز ادامه داده است. این محصولات یا مکملی هستند برای محصولات هوشمند و یا سری های خاص از تولیدات سنتی را شامل می شوند. ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

B.IQ

 

 

 

طراحان شرکت برکر آلمان در طراحی سـرى B.IQ با تلفیق کردن سـنت و مدرنیته توانسـته اند به یک طرح چشم نواز برسند. این سرى از کلیدها از جنس شیشـه، اسـتیل، آلومینیوم و یا پلاسـتیک اسـت. در این سرى رنگى جز رنگ اجزاى اصلى مشـاهدهنمى شود. مدل B.IQ در جنس هاى برنزه، طلایى، مات و براق و کرومى به صورت سفارشى تولید مى گردد. ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

R-Design

 

 

در بین محصولات شرکت برکر آلمان، کلید هوشمند R-Design از محبوب ترین کلید هاى لمسى هوشمند است که در دو مدل 1.R ، با لبه هاى منحنى و معروف به مدل آیفونى اسـت. مدل دیگر 3.R باگوشـه هاى تیز است. کلیدها داراى ستِ کلید و پریز سنتى به نام سرى R مى باشد ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

TS

 

 

در این سری از محصولات شرکت برکر آلمان، طراحى مینیمال مهمترین مشـخصه ظاهرى این محصول از سـرى TS اسـت. ظاهرى ظریف و چشـم نـواز بـراى کامـل کـردن زیبایـى خانـه و طیـف وسـیعى از امکانـات فنـى بـراى بالابردن سطح آسایش شما. ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 08:53

TS Sensor

 

این سری از محصولات شرکت برکر آلمان را خوب به یاد داشته باشید. کلیـد سـرى TS حـد کمـال هنـر و تکنولـوژى اسـت. ایـن کلیـد هوشـمند بـا صفحـه شیشـه اى لمسـى ، هـم سـطح دیـوار قـرار مـى گیـرد. یکـى از ویژگـى هـاى ایـن سـرى امـکان نامگـذارى بـر اسـاس سـلیقه و بـه دلخـواه شـما اسـت. بـا ایـن سـرى از کلیدهـاى برکـر تنهـا یـک لمـس سـاده لازم اسـت تـا کنتـرل روشـنایى، دمـا، سـناریوها، پـرده هـا و ... را در اختیــار بگیریــد. کلیــدTS Sensor  بیشــترین میــزان عملیــات را بــا کوچکتریــن ابعاد ممکن ارئه مى دهد. ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
یکشنبه, 12 دی 775 ساعت 00:00

هوشمند

 

 

محصولات شرکت برکر آلمان به دو گروه هوشمند و سنتی تقسیم می شود که در این بخش به معرفی محصولات هوشمند می پردازیم. تمامی محصولات امکان تولید سفارشی را دارا بوده و ما بعنوان نماینده رسمی شرکت برکر آلمان امکان ارائه محصولات سفارشی از این برند را داریم.

منتشرشده در سایت
دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 08:54

تجاری

شرکت صنعت نوین امیرکبیر بعنوان نماینده اشنایدر فرانسه در زمینه پیاده سازی سیستم های BMS  در مراکز تجاری نیز  با برندهای شاخص از جمله مرکز خرید پالادیوم و مرکزخرید اُپال همکاری داشته است. 

منتشرشده در سایت

 

شرکت صنعت نوین امیرکبیر موفق به دریافت لوح طلایی نماینده برتر سال 2017 در خاورمیانه شد. این شرکت پیش از این نیز دوبار بعنوان بهترین نماینده برکر در خاورمیانه انتخاب شده بود.

بر اساس این گزارش شرکت صنعت نوین امیرکبیر در طی 14 سال فعالیت خود توانسته جایگاه درخور توجهی در بین سایر نمایندگان برند برکر در خاورمیانه پیدا کند. از آنجا که بازار ایران برای این شرکت آلمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، مدیران ارشد مجموعه هگر و برند برکر نگاه ویژه‌ای به شرکت امیرکبیر دارند.

حامد الفتی، مدیرعامل شرکت صنعت نوین امیرکبیر تجربه و اعتبار این مجموعه را حاصل زحمت تمامی پرسنل و اعتماد کارفرماها میداند. به گفته وی امروز این شرکت جزو پیشتازان هوشمند سازی در کشور است و این مهم باعث شده است تا عملکرد مجموعه زیر ذره‌بین همکاران، شرکار تجاری، کرفرماها و مدیران پروژه‌ها باشد. وی با اشاره به موفقیت شرکت در سالهای مختلف و دریافت جایزه فروش خاورمیانه در سال 2017، گفت: در سالهای اخیر هوشمندسازی در ایران شتاب بیشتری گرفته است و در این بازار کسی موفق خواهد بود که در کار خود صداقت و اعتماد را سرمشق قرار داده باشد. الفتی افزود: در بسیاری از پروژه‌ها، کارفرما به ما اعتماد می کند و این رفتار و عملکرد ما است که تداوم همکاری و خوش نامی در بازار را موجب می‌شود. به باور وی ظهور شرکت‌های نوپا در این عرصه، فضای رقابتی ایجاد کرده است. مدیرعامل شرکت صنعت نوین امیرکبیر تصریح کرد: این رقابت در نهایت منجر به حذف بسیاری از همین شرکت‌های نوپا و محکم‌تر شدن جای پای شرکت‌های قدیمی و خوش نام خواهد شد. وی با تاکید بر این نکته که امیرکبیر به دنبال ایجاد آسایش بیشتر از طریق هوشمندسازی است، گفت: متاسفانه برخی‌ها از برندهای ناشناخته چینی بهره می‌گیرند و سیستم‌هایی که اجرا می‌کنند بیشتر جنبه تزئینی داشته و ابزاری است برای فروش آسان تر.  

بر اساس این گزارش شرکت برکر از سال 1919 میلادی در کشور آلمان آغاز به کار کرده است  و هم اکنون یکی از شناخته شده ترین  کمپانی های تولید کلید و پریز و قطعات سیستم هوشمند  در جهان است  این شرکت از سال 2010 میلادی در شرکتHager که یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده قطعات الکترونیک در جهان می‌باشد ادغام شد و از سال 1383 نخستین نمایندگی خود در ایران را به شرکت صنعت نوین امیرکبیر واگذار کرد. به گفته مدیران این شرکت هدف از تاسیس امیرکبیر فعاليت در عرصه کنترل و اتوماسيون نوين ايران بود که فعاليت‌هایی از جمله طراحی، مشاوره، اجرا و آموزش در زمينه اتوماسيون خانگی و مديريت هوشمند ساختمان (BMS)و تجمیع سازی را در دل خود جای داد. این مجموعه در حال حاضر بعنوان نخستین ارایه دهنده اتوماسيون خانگی در ايران،  نماينده محصولات و خدمات EIB شرکت  Berker By Hager است که قابليت ارائه گواهينامه نصب سيستم­های برکر را داشته و عضو  شرکت های KNX Partner است. امیرکبیر همچنین دارای گواهينامه بين­المللی KNX برای نصب سيستم­های EIB از تمامی برندها بوده و نماينده محصولات و خدمات  BMS و ارائه دهنده راه‌حل‌های جامع، تامين و نصب محصولات شرکت( TAC)  Schneider  نیز است. مجموعه صنعت نوین امیرکبیر که عنوان اولین ارایه دهنده BMS استاندارد برای ديتا سنترها را نیز به خود اختصاص داده، برترین نماینده  رسمی سال‌های  2014 , 2015 ,2017 شرکت  Berker By Hager در کل منطقه خاورمیانه بوده است.

منتشرشده در مقالات

تمامی حقوق سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع لامانع است | طراحی سایت و سئو : وب نگاران پارسه

Search